PrevádzkareňeSOLUTIONS s.r.o.
Gorkého 8
04001 Košice


: +421 55 6854249
: faktury@esolutions.sk

SídloeSOLUTIONS s.r.o.
Viedenská 7
040 13 Košice

: 36597767
: 2022058390
: SK2022058390
Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 17079/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95